Промяна в отбора по CS:GO

img
May
14

Отново поглед към младите таланти

След нарушаването на договора от страна на Валентин Василев ‘poizon‘ в края на 2018 година, BPro се върна към корените си и възобнови отношенията си с един от първите професионални играчи на CS:GO отбора от 2016 година – Никола Радушев ‘Nk4y‘.

Нищо не може да върне времето назад, предателството на poizon направи така, че да не бъде възможно българска организация да покори заслужено върха след повече от 3 години упорит труд и постоянство. Точно поради такива решения, нашата организация стриктно се придържа към правилата и вярваме, че всеки човек трябва да се стреми да бъде максимално образован, поне до степен да може да носи елементарна отговорност.

Въпреки всичко, ние от BProGaming имаме само една цел и тя е да създадем електронни спортове в България. Те могат да съществуват на професионално ниво единствено посредством структура, сходна с тази на всеки един типичен спортен клуб – например: футболен!

Поради стиловите различия в играта на по-младите играчи Красен Минчев ‘zix‘ и Денислав Димитров ‘dennyslaw‘, решихме, че ще продължим с капитан Иван Стратиев ‘Rock1ng‘ и ще върнем Костадин Турбинов ‘rafftu‘ от резервната скамейка обратно в основния отбор.
Започва и пробен период за Валентин Цветанов ‘viltrex‘, който е само на 16 години, а ние вече многократно сме били възхитени от играта на младите български таланти като shipz и Redstar.
Двамата състезатели ще заместят Николай Панталеев ‘niki1‘ и Никола Радушев ‘Nk4y‘.

Винаги сме подкрепяли българските електронни спортове, освен когато в тях е замесена измама или задкулисни игри, затова решихме, че Niki1 и Nk4y не трябва да губят нито форма, нито възможност да покажат на какво са способни. През всичките тези години сме били в отлични отношения с Емилиян Димитров ‘spyleadeR‘ и вярваме, че старите машини могат да бъдат достоен съперник и пример за младите състезатели. Точно заради това, въпреки че двамата състезатели имат валиден договор с BProGaming, им даваме възможност да играят с МК и spyleadeR – пожелаваме успех на новия състав на Емилиян.

До днес BProGaming е спонсор и като спортен клуб сме развили и инвестирали средства в повече от 27 състезателя по електронни спортове. Към днешна дата имаме валидни договори с 9 състезателя, като в основния отбор по CS:GO ще се състезават:

BPROGAMING CS:GO

Bulgaria

Rock1nG (IGL)

ИВАН СТРАТИЕВ

ZIX

КРАСЕН МИНЧЕВ

dennyslaw

ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ

rafftu

КОСТАДИН ТУРБИНОВ

viltrex

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ

After Valentin Vassilev contract violation at the end of 2018, BPro returned to its roots and resumed its relationship with one of the first professional players of CS:GO Team of 2016 – Nikola Radushev ‘Nk4y’.

Nothing can bring back time, Valentin betrayal made it impossible for a Bulgarian organization to reach the maximum limit of success after more than three years of hard work and persistence. It is precise because of such decisions that we strictly adhere to the rules and believe that every person should strive to be as educated as possible, at least to the extent that he can bear simple responsibility.

However, BProGaming has only one goal: to create electronic sports in Bulgaria. They can exist on a professional level only through a structure similar to any typical sports club – for example: football!

Due to the ingame differences of our younger players Krasen Minchev ‘zix‘ and Denislav Dimitrov ‘dennyslaw‘, we decided to continue with captain Ivan Stratiev ‘Rock1ng’ and to return Kostadin Turbinovrafftu‘ from the bench back to the main team. In addition Valentin Tsvetanov ‘viltrex‘ will be in a trial period, he is only 16 years old but we have been repeatedly delighted with the game of young Bulgarian talents such as Shipz and Redstar. Both players (rafftu, viltrex) will replace Nikolay Pantaleev ‘niki1’ and Nikola Radushev ‘Nk4y’.

We have always supported Bulgarian electronic sports, except when they are involved in cheating or backstage games, so we decided that Niki1 and Nk4y should not lose any form or opportunity to show what they are capable of. All these years we have been an excellent relationship with Emilyan Dimitrov ‘spyleadeR‘ and we believe that “old school” players can be worthy opponents and an example for young athletes. That is precisely why we allow the two players to play with MK and spyleadeR, although they are in a valid contract with BPro Gaming – we wish them best of luck with Emilian’s new team.

Over the past years, BPro Gaming as a sponsor and club has invested funds in the development of more than 27 electronics sports contestants. Currently, our organization has 9 valid contracts with 9 CS:GO players.

BPro’s main roster now looks as follows:

Ivan ‘rock1ng’ Stratiev (IGL)
Krasen ‘ZIX’ Minchev
Denislav ‘dennislaw’ Dimitrov
Kostadin ‘rafftu’ Turbinov
Valentin ‘viltrex’ Tsvetanov